Return to Headlines

SIHS Student of the Day!

SIHS Student of the Day

 
     

Avery

Avery

   

Cameron  

Cameron

Joseph  

Joseph

 Sam

Sam

 Daniel

Daniel

Abby

Abby 

 3-12-19 Hamza

Hamza

Douglas

Douglas

Austin

Austin 

Austin

Austin 

Tyler  

Tyler

Breanna

Breanna 

 Javiare

Javiare

Abby

Abby

Andrew

Andrew 

 Shawn

Shawn

Hanson

Hanson

Gillian

Gillian

Dylan

Dylan

1-31-19 Ben   

Ben 1-31-19

 Ben 2-5-19

Ben 2-5-19

Maddie 2-10-19

Maddie 2-10-19 

Olivia Kastor 1-28-19  

Olivia 1-28-19

1-29-19 Parker  

Parker 1-29-19

1-30-19 Christine  

Christine 1-30-19

1-9-19 James  

James 1-9-19

Emily 1-10-19  

Emily 1-10-19

1-25-19 Kev-Naysiah  

Kev-Naysiah 1-25-19

Julie 1-3-19  

Julie 1-3-19

 1-7-19 Raven

1-7-19 Raven

1-8-19 Graycie  

1-8-19 Graycie

Noah 12-7-18  

Noah 12-7-18

12-17-18  

12-17-18

 12-19-18

12-19-18

Maya 11-28-18

Maya 11-28-18

John 11-29-18

John 11-29-18

LaQuarious 11-30-18

LaQuarious 11-30-18

Andrew 11-19-18  

Andrew 11-20-18

Cade 11-26-18  

Cade 11-26-18

Samantha 11-27-18  

Samantha 11-27-18

Eleanor 11-14-18

Eleanor 11-14-18

Destiny 11-16-18  

Destiny 11-16-18

 

Kristen 11-7-18  

Kristen 11-7-18

Kellena 11-8-18  

Kellena 11-8-18

Kayla 11-13-18  

Kayla 11-13-18

Sam 11-2-18  

Sam 11-2-18

Kahleah 11-5-18  

Kahleah 11-5-18

Emma 11-6-18  

Emma 11-6-18

Zoliandra 10-30-18

Zoliandra 10-30-18

Javier 10-31-18  

Javier 10-31-18

Jade 11-1-18  

Jade 11-1-18

Emma 10-24-18  

Emma 10-24-18

 Sarah 10-25-18

Sarah 10-25-18

Mason 10-26-18  

Mason 10-26-18

Madeline 10-19-18

Madeline 10-19-18

Marcus 10-22-18  

Marcus 10-22-18

Cecilia 10-23-18

Cecilia 10-23-18 

 

Geniya Rice 10-16-18

Geniya 10-16-18 

 

 

Savannah 10-17-18  

Savannah 10-17-18

 

Karen 10-18-18  

Karen 10-18-18

 

10-10-18 Peyton  

Peyton 10-10-18

 

Cameron 10-12-18

Cameron 10-12-18

 

 

 

 Anna 10-15-18

Anna 10-15-18 

 

 

Kaylee 10-7-18

Kaylee 10-7-18 

 

Andrew 10-7-18  

Andrew 10-8-18

 

Justin 10-9-18  

Justin 10-9-18

 10-1-18

John - 10-1-18

10-2-18 Sophia Fischer

 Sophia 10-2-18 

 Emma 10-4-18

Emma 10-4-18

Shamyah  

Shamyah - September 26, 2018

Alayna

Alayna - September 27, 2018 

India

India - September 28, 2018

Adarius  

Adarius - September, 20, 2018

Janice

 Janice - September 21, 2018

Brigid

Brigid - September 24, 2018

Nazur  

Nazar - September 13, 2018

Gabe

Gabe - September 17, 2018 

Carson

Carson - September, 18, 2018

 Avery

Avery - September 10, 2018

Kaylynn  

Kaylynn - September 11, 2018 

Martina

Martina - September 12, 2018

Camryn
Camryn  - September 4, 2018
Caleb
Caleb - September 6, 2018 
 Alexis
Alexis - September 7, 2018